RELAY ĐỀ

Ngăn không cho người sử dụng nhấn nút đề xe quá lâu, bảo vệ đề và bình ắc quy